Skip to main content

Ohutuskultuuri arendamine UPM-Kymmene Otepää tehases

Kliendivajadus

Tööohutus on UPMi tehastes kõrge prioriteet. Otepää tehase juhtkond seadis 2012 aastal eesmärgiks vähendada tööõnnetusi ja riskikäitumist läbi ohutuskultuuri arendamise.

Mis me tegime

Projekti alustasime UPM´i ohutuskultuuri analüüsiga. Fookusgrupi intervjuude ja juhtgrupi seminaride abil kaardistasime peamised arengukohad ning koostasime tegevusplaani ja töövahendid soovitud ohutuskultuuri saavutamise toetamiseks. Kolmel järjestikusel aastal viisime läbi erinevaid dialooge 200 UPM´i tehase töötajaga, milleks kasutasime spetsiaalselt disainitud tööohutuse dialoogikaarte. Lisaks koolitasime UPM´i juhte mõistmaks oma rolli olulisust ohutuskultuuri tagamisel ja aitasime neil kavandada ohutusalaseid dialooge töötajatega.

Tulemused

  • Nähtav töötajate hoiakute muutumine ja “ohutus algab minust” suhtumise teke;
  • inimesed räägivad tööohutusest ning hoolitsevad paremini oma töökoha eest;
  • ohutusreeglite järgimine ja meeskondlik vastutus paranes veelgi;
  • ohutusalase dialoogi väärtustamine juhtkonna ja töötajate poolt;
  • mitmete võtmenäitajate paranemine ja  projekti järel pikim õnnetustevaba periood (110 päeva);
  • töötajate initsiatiivikuse tõus – mitukümmend parendusettepanekut, kuidas töökeskkonda turvalisemaks muuta.

Mida projektis osalejad ütlevad

“Avardas vaatenurka – ohutus ei ole ainult isikukaitsevahendid, vaid seisneb paljudes muudes nüanssides. Oleme ise hoolsamad, juhime tähelepanu ohutusreeglite eiramisele. Arutades saavad paljud asjad arusaadavamaks.”